Our 2023 Speakers

Tan Shuo Xian

Tan Shuo Xian

Regional EV Manager
TotalEnergies